§ 1

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć: Szkołę Podstawową nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek;
 2. Nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
 3. Rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
 4. Uczniach – rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny w szkole;
 5. Wychowawcach – rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;
 6. Radzie Pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną szkoły;
 7. Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek;
 8. Samorządzie Uczniowskim – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski Szkoły;
 9. Radzie Wolontariatu – rozumie się przez to Radę Wolontariatu Szkoły;
 10. Radzie Rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców Szkoły;
 11. Osobie Prowadzącej – rozumie się Instytut Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych;
 12. Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59).
§ 2
 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Meissnera 20 w Krakowie.
 3. Osobą Prowadzącą jest Instytut Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych (Siostry Pijarki) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Księży Pijarów 7.
 4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
 5. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe. Ukończenie Szkoły umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych:
  1. czteroletnim liceum ogólnokształcącym
  2. pięcioletnim technikum
  3. trzyletniej branżowej szkole I stopnia
  4. trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
 7. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych w ustawie – Prawo oświatowe.
§ 3

Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w ustawie Prawo oświatowe:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i ramowy plan nauczania;
 5. realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.
§ 4
 1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
  1. celów i zadań statutowych,
  2. programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  3. programów nauczania.Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez Dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.
 3. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o godności osoby.
§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej w przepisach prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem określonym w statucie.

§ 6

Nauka religii katolickiej stanowi podstawę działania szkoły i jest obowiązkowa w ramach planu zajęć.

§ 7

Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:

 1. I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;
 2. II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej.
§ 8

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:

 1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 4. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom;
 14. wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci;
 15. umożliwianie uczniom formację religijno-moralną w duchu nauczania Kościoła katolickiego; wartości chrześcijańskie są podstawowym wyznacznikiem wychowania i płaszczyzną odniesienia w stosunkach miedzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły;
 16. umożliwianie uczniom potrzebującym pomocy uzyskania jej według możliwości szkoły, a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwianie realizowania indywidualnego programu lub toku nauczania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
§ 9
 1. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka.
 2. Celem edukacji w klasach IV – VIII są:
  1. wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;
  2. rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz zwiększenie aktywności czytelniczej uczniów;
  3. kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;
  4. zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
 3. Cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów w klasach IV-VIII są określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
§ 10
 1. Zadaniem Szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.
 2. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.
 3. Do zadań Szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy:
  1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
  2. zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  3. wspieranie:
   1. aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku,
   2. wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się,
  4. wybór programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  5. planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie;
  6. zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii;
  7. organizacja zajęć:
   1. dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego,
   2. umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka,
   3. wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku,
   4. wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania,
   5. wspierających rozwój duchowy dziecka,
   6. umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem są: Bóg, rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju,
   7. wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka,
   8. wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska,
   9. umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka;
  8. organizacja przestrzeni edukacyjnej:
   1. ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych,
   2. umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie bezpieczeństwa,
   3. stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego;
  9. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi za źródło chrześcijańskich wartości;
  10. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się.
 4. Do zadań Szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy:
  1. dbanie o rozwój duchowy dziecka, wskazywanie mu wartości mających oparcie w nauce Jezusa Chrystusa, wpieranie integralnego rozwoju osoby;
  2. rozwijanie i kształtowanie kompetencji językowych na każdym przedmiocie i dbanie o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;
  3. kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;
  4. kształcenie umiejętności w sprawnym wykorzystywaniu narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
  5. wskazywanie roli biblioteki w procesie kształcenia i wychowania oraz kształtowanie kompetencji czytelniczych;
  6. zapewnienie warunków do kształcenia wiedzy i umiejętności wynikających z poszczególnych przedmiotów określonych planem nauczania;
  7. stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów;
  8. kształtowanie postaw zdrowotnych, w tym wdrożenia do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób;
  9. rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;
  10. wzmacnianie poczucie tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcania do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
  11. przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
  12. ukierunkowanie procesu wychowawczego na podmiotowe traktowanie ucznia, na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji;
  13. podejmowanie w realizowanym procesie dydaktyczno – wychowawczym działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.
 5. Cele i zadania szkoły uwzględniają program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe.
§ 11
 1. Zadania Szkoły, o których mowa w § 10 ust. 3 są realizowane poprzez:
  1. poznawanie nauki Jezusa Chrystusa, nauki Kościoła, przykład świętych, świadome uczestnictwo w życiu religijnym i pogłębianie przynależności do wspólnoty Kościoła;
  2. właściwy dobór przez nauczycieli programów nauczania;
  3. zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi i przygotowaniem pedagogicznym;
  4. organizowanie zajęć zgodnie z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej i zachowaniem równowagi miedzy nauką a wypoczynkiem;
  5. respektowanie podmiotowości ucznia w procesie kształcenia i wychowania;
  6. systematyczną współpracę z rodzicami;
 2. Zadania Szkoły, o których mowa w § 10 ust. 4 są realizowane poprzez:
  1. zgłębianie nauki Jezusa Chrystusa, nauki Kościoła, przykładu świętych, świadome uczestnictwo w życiu religijnym i sakramentalnym;
  2. stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju;
  3. poprawne komunikowanie się językiem polskim;
  4. wykorzystywanie zasobów biblioteki do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  5. upowszechnianie przez nauczycieli korzystania z metod, form informatycznych oraz internetu podczas kształcenia na poszczególnych przedmiotach;
  6. rozwijanie umiejętności komunikacji w dwóch językach obcych;
  7. respektowanie podmiotowości ucznia w procesie kształcenia i wychowania;
  8. systematyczną współpracę z rodzicami;
  9. rozwijanie myślenia matematyczno – logicznego na wszystkich przedmiotach;
  10. promowanie uczestnictwa w życiu kulturalno – artystycznym, sportowym, społecznym i wolontaryjnym;
  11. rozwijanie umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych i kształtowanie postawy proekologicznej;
  12. umacnianie poczucia przynależności narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych.
§12

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

§13

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 6. porad i konsultacji;
 7. warsztatów.
§14

W zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi Szkoła zapewnia:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. warunki do nauki i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
 3. zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
 4. integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
 5. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
§ 15

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.

§ 16
 1. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne i wspierające ucznia.
 2. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę. Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem Dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.
 3. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem Dyrektora o atmosferę wspólnoty wspierającej poszczególne osoby zwłaszcza potrzebujące pomocy.
§17

Dyrektor ustala program wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska szkoły.

§ 18
 1. W szkole podejmowane są starania mające na celu udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy oddziału.
 2. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.
§ 19
 1. Realizując zadania edukacyjne, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.
 3. W sytuacji ogłoszenia czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w szkole organizowana jest realizacja zadań dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Uruchamiając kształcenie na odległość każdorazowo, stosownie do sytuacji i odrębnych uregulowań prawnych, opracowuje się wewnętrzne zasady obowiązujące przy organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 20

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski,
 5. Rada Wolontariatu.
§ 21
 1. Dyrektora szkoły powołuje, zatrudnia i odwołuje osoba prowadząca, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.
 2. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej.
 3. Podczas nieobecności w szkole Dyrektora zastępuje go jego zastępca.
§ 22

Dyrektor szkoły współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z osobą prowadzącą szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz z organami samorządu terytorialnego.

§ 23
 1. Dyrektor dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania obowiązującymi w szkole.
 2. Dyrektor w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne i wychowawcze zgodnie z etosem szkoły określonym w statucie.
§ 24
 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
  1. odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
  2. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
  3. sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
  4. jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i administracyjnej oraz za dobra atmosferę w szkole;
  5. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
  6. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
  7. opracowuje plan pracy szkoły i arkusz organizacyjny;
  8. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;
  9. w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą;
  10. odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli;
  11. dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
  12. nadzoruje prawidłowość realizacji opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;
  13. współpracuje z Radą Rodziców; w sprawach wymaganych odpowiednimi przepisami zwraca się do Rady Rodziców o przedstawienie opinii w formie pisemnej;
  14. opracowuje arkusz organizacji szkoły, plan pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  15. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności:
   1. sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
   2. podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, działając zgodnie z obowiązującym prawem i statutem,
   3. zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   4. powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów;
  16. odpowiada za dokumentację szkoły;
  17. wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień oraz premii uznaniowej;
  18. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  19. stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;
  20. współpracuje z pielęgniarką, lekarzem i lekarzem dentystą sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
  21. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  22. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
  23. jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników.
§ 25
 1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w statucie oraz przyjętej koncepcji człowieka jako osoby. Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego. Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, respektować zasady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.
 2. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.
 3. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego, aby szkoła zapewniała:
  1. wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki;
  2. właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.
 4. Dyrektor jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów.
 5. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną.
§ 26
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor szkoły.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, osoby prowadzącej szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 6. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 7. W sytuacji ogłoszenia czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty Rada Pedagogiczna ma możliwość podjęcia swojej pracy za pośrednictwem urządzeń zdalnych.
§ 27
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planu pracy szkoły;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
  5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy Szkoły;
  6. uchwalanie regulaminu swojej działalności.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  3. propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii osoby prowadzącej szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 28
 1. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany do statutu szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.
 4. W przypadku określonym w ust. 3, podmiot prowadzący jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 29

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 30

Rada Rodziców

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.
 4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 3.
 5. Do Rady Rodziców Szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 83 i 84 ustawy – Prawo oświatowe (zob. art. 87).
§ 31

Samorząd Uczniowski

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
§ 32

Rada Wolontariatu

 1. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
 2. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców.
 3. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:
  1. świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów, przygotowaniu spotkań i występów;
  2. udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce, także w ramach pomocy uczniom przebywającym na szkolnej świetlicy;
  3. uczestniczyć w działalności charytatywnej;
  4. pomagać w organizacji zajęć dla dzieci przebywających na świetlicy.
 4. Do zadań Rady Wolontariatu należy:
  1. rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy;
  2. analizowanie ofert składanych do Szkoły w zakresie udzielania pomocy lub świadczenia pomocy;
  3. opiniowanie i wybór ofert złożonych w Szkole.
  4. Rada Wolontariatu może wyłonić się z Samorządu Uczniowskiego, współpracuje z nim.
§ 33
 1. Wszystkie organy szkoły ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe regulaminy swojej działalności zgodne ze statutem.
 2. Wszelka inna działalność na terenie szkoły, która nie wynika ze statutu szkoły, wymaga zgody Dyrektora szkoły na jej prowadzenie.
§ 34
 1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z Dyrektorem szkoły.
 2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:
  1. sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzygane są przez Dyrektora Szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego;
  2. sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem i nauczycielem rozstrzygane są przez wychowawców klas według procedury zapisanej w § 35. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do Dyrektora szkoły;
  3. sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a także pomiędzy nauczycielem (wychowawcą), a rodzicami uczniów rozstrzygane są przez Dyrektora Szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego;
  4. sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami, a szkołą, oraz konflikty między pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a Dyrektorem rozwiązywane są przez osobę prowadzącą szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego;
  5. sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
§ 35
 1. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.
 2. Nauczyciel:
  1. rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub rodzicami;
  2. w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy;
  3. w razie potrzeby, wychowawca informuje o problemie rodziców;
  4. gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazywany jest on Dyrektorowi szkoły.
 3. Rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy prowadzą rozwiązanie problemu zgodnie z dalszą procedurą.
 4. W przypadku sytuacji konfliktowej, stronom przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora szkoły, a następnie do osoby prowadzącej.
 5. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 6. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.
§ 36
 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża Dyrektor określając jednocześnie warunki tej działalności.
§ 37
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy liczący nie więcej niż 25 uczniów w klasach I – III i do 28 uczniów w kl. IV – VIII.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym dydaktyczno-wyrównawcze), zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych zgodnie z art. 109 ustawy – Prawo oświatowe.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych.
 4. Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych regulują odrębne przepisy.
 5. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.
 6. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 7. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy.
 8. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez Dyrektora, stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych szkoły.
 9. W szkole organizowane są rekolekcje i dni skupienia oraz inne formy wychowania i formacji – w ciągu roku szkolnego. W uroczystości i święta kościelne, w pierwsze piątki miesiąca oraz w inne dni ustalone w szkole – uczniowie i nauczyciele uczestniczą we Mszy św.
 10. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
§ 38
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez osobę prowadzącą szkołę – po zasięgnięciu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą, może ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dniach tych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
 5. Dokumentację prowadzonych zajęć szkoła prowadzi w dzienniku lekcyjnym i dzienniku elektronicznym.
§ 39
 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w aspekcie wychowania.
 2. Świetlica jest czynna od 7.00 do 8.00 oraz po zakończeniu lekcji klas I – III do godziny 16.30.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 4. Do głównych zadań świetlicy należy:
  1. właściwa organizacja czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach;
  2. organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;
  3. tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;
  4. tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);
  5. rozwijanie samodzielności;
  6. pobudzanie ciekawości poznawczej;
  7. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);
  8. pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.
 5. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i życzeniom rodziców, organizuje różne formy pracy w postaci kół zainteresowań.
 6. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
 7. Nauczyciel pracujący w świetlicy zapewnia bezpieczeństwo dzieciom przebywającym na świetlicy oraz przygotowuje na każdy dzień tygodnia co najmniej jedno zajęcie programowe i przeprowadza je w czasie dogodnym dla ucznia. Zajęcia programowe trwają czasowo w zależności od treści, zainteresowania i aktywności ucznia.
 8. Uczniów klas I-III na świetlicę przyprowadza nauczyciel kończący lekcje w danym oddziale, zaś odbierają ich Rodzice, bądź osoby pisemnie przez nich upoważnione.
 9. Do obowiązków ucznia przebywającego na świetlicy należy:
  1. Kulturalne zachowywanie się na zajęciach świetlicowych;
  2. Przestrzeganie zasad obowiązujących na świetlicy i stosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy.
§ 40

W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole zorganizowane są ciepłe posiłki w formie cateringu.

§ 41
 1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
  1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  2. biblioteki,
  3. gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
  4. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
  5. pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
 2. Zasady korzystania z wymienionych pomieszczeń i urządzeń określają odrębne regulaminy.
§ 42
 1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów;
  2. doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli;
  3. udostępnianiu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych, lektur szkolnych oraz innych książek i innych źródeł informacji;
  4. tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  5. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
  6. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 2. Biblioteka jest czynna we wtorki i czwartki od 11.15 do 16.30 oraz w środy od 8.00 do 12.30.
 3. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz. Nauczyciel-bibliotekarz w szczególności:
  1. gromadzi i opracowuje zbiory;
  2. udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom, informuje o nowych książkach w bibliotece;
  3. prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej;
  4. organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji czytelnictwa wśród uczniów;
  5. tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały informacyjne promujące czytelnictwo i kulturę, dąży do wyrobienia wśród uczniów nawyku czytania i uczenia się;
  6. przedstawia Radzie Pedagogicznej informacje o stanie czytelnictwa w Szkole;
  7. współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.
 4. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami i samorządem uczniowskim, szczególnie w zakresie:
  1. diagnozowania i zaspokajania potrzeb czytelniczych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  2. pomocy w realizacji zadań edukacyjnych;
  3. stwarzania warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych.
 5. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami, szczególnie w zakresie:
  1. kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
  2. przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji;
  3. przygotowywania materiałów dydaktycznych i literatury do prowadzenia zajęć z uczniami;
  4. przygotowywania i realizacji przedsięwzięć szkolnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.
 6. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami i radą rodziców, szczególnie w zakresie:
  1. poradnictwa w zakresie doboru książek;
  2. pomocy w organizowaniu i prowadzeniu imprez i akcji na rzecz szkoły.
 7. Biblioteka szkolna współpracuje z instytucjami kultury, oświaty, wychowania, bibliotekami, szczególnie w zakresie:
  1. realizowania projektów oświatowych;
  2. planowania zakupów książek i innych zasobów bibliotecznych;
  3. wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
  4. współorganizowania imprez o charakterze szkolnym, międzyszkolnym.
§ 43
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi:
  1. sekretarza szkoły;
  2. księgową;
  3. konserwatora oraz administratora sieci i systemów informacyjnych;
  4. sprzątaczki;
  5. woźną.
 2. Do zadań sekretarza szkoły należy w szczególności:
  1. rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
  2. prowadzenie dokumentacji uczniów, wystawianie legitymacji szkolnej;
  3. prowadzenie raportów kasowych;
  4. prowadzenie archiwum wszelkiej dokumentacji szkoły;
  5. prowadzenie dokumentacji kadrowej;
  6. dokonywanie zakupów na zlecenie Dyrektora;
  7. dbałość o stanowisko pracy;
  8. odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone pieniądze, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia techniczne księgowości;
 3. Do zadań księgowej należy w szczególności:
  1. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z planem kont;
  2. sporządzanie sprawozdań finansowych;
  3. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą;
  4. sporządzanie miesięcznych list płac;
  5. prowadzenie rozliczeń podatkowych i ZUS;
  6. rozliczenie dotacji z Urzędu Miasta;
  7. zapoznawanie z bieżącymi przepisami dotyczącymi zajmowanego stanowiska pracy;
  8. prowadzenie księgi inwentarzowej.
 4. Do zadań konserwatora oraz administratora sieci i systemów informacyjnych należy w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji narzędzi powierzonych opiece konserwatora;
  2. naprawa ubytków w powłokach lakierniczych;
  3. pomoc w pracach porządkowych pracownikom sprzątającym na terenie szkoły;
  4. systematyczne sprawdzanie urządzeń na placu zabaw;
  5. wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej;
  6. udrażnianie instalacji wodno – kanalizacyjnej w szkole;
  7. systematyczna aktualizacja szkolnej strony internetowej;
  8. kontrola zajętości przestrzeni dyskowej;
  9. zakładanie, odblokowywanie, usuwanie kont użytkowników;
  10. uruchamianie i zatrzymywanie systemu.
 5. Do zadań sprzątaczki należy w szczególności:
  1. dokładne ścieranie kurzu;
  2. dokładne mycie okien dwa razy do roku;
  3. systematyczne zmywanie korytarzy szkolnych;
  4. podlewanie kwiatów;
  5. codzienne mycie podłóg, usuwanie brudu;
  6. szorowanie wszystkich urządzeń w sanitariatach;
  7. przygotowanie pomieszczeń do remontów;
  8. wygaszanie niepotrzebnych świateł;
  9. pilnowanie porządku na korytarzach;
  10. zgłaszanie wszystkich uszkodzeń instalacji.
 6. Do zadań woźnej należy w szczególności:
  1. otwieranie szkoły o 7 rano;
  2. nadzorowanie ruchu uczniów w wejściu do szkoły;
  3. udostępnianie szatni uczniom;
  4. wietrzenie korytarzy w czasie przerwy;
  5. wypraszanie z terenu szkoły osób niepowołanych;
  6. sprzątanie wejścia głównego do szkoły;
  7. zapewnienie drożności wejścia do szkoły w sezonie zimowym;
  8. przygotowywanie herbaty na drugie śniadanie.
 7. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
§ 44
 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
  1. realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie;
  2. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.
 3. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
  1. prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy;
  2. włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem;
  3. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, wychowywanie w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej;
  4. jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;
  5. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;
  6. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią, podczas pełnionych dyżurów;
  7. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;
  8. ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów;
  9. powierzone jego opiece mienie szkoły;
  10. doskonalenie zawodowe, podnoszenie swojej wiedzy ogólnej i zawodowej oraz formację religijną;
  11. właściwy wybór programu nauczania.
 4. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
  1. rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym;
  2. przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych;
  3. sporządzania rozkładu materiału do realizowanego programu nauczania;
  4. przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, w tym obiektywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów;
  5. dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej;
  6. dbanie o poprawność językową uczniów;
  7. zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
  8. egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach;
  9. kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach;
  10. pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;
  11. aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;
  12. udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty.
§ 45
 1. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, problemowo-zadaniowe, przedmiotowe i inne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
 2. Organizację i formy działania zespołów określa regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
§ 46
 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
  1. tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków;
  2. otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka;
  3. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła;
  4. organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału;
  5. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;
  6. utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego;
  7. realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia;
  8. właściwe prowadzenie dziennika elektronicznego i innej dokumentacji powierzonego oddziału.
 4. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły.
§ 47
 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutu.
 2. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje Dyrektor na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz statutu szkoły. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania z kryteriami oceny wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.
§ 48
 1. Szkoła zatrudnia psychologa i pedagoga, których zadaniem są w szczególności:
  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły lub placówki;
  3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
   1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,
   2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  9. wspomaganie wychowania w rodzinie i szkole w duchu ewangelicznych i chrześcijańskich wartości.
 2. Zadania szkolnego terapeuty pedagogicznego i logopedy regulują odrębne przepisy.
§ 49
 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.
 2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.
§ 50
 1. Nauczyciele i wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły powinni dążyć do utożsamiania się z misją szkoły przez swoją pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły katolickiej, dbając o bezpieczeństwo uczniów.
 2. Kryterium zapisane w ust. 1 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.
 3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie.
§ 51
 1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII w celu wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. Podstawę do organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowią treści programowe, warunki i sposób realizacji określony odrębnymi przepisami.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Szkoła w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z:
  1. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
  2. poradniami specjalistycznymi;
  3. pracodawcami;
  4. szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.
 4. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel. Na rok szkolny 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia.
 5. Do zadań nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego należy:
  1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  2. gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej;
  4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;
  5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  6. wspieranie nauczycieli, rodziców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów:
  1. w dniach otwartych szkół zawodowych;
  2. w targach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach z zakresu doradztwa zawodowego.
§ 52

Uczniowie mają prawo do:

 1. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;
 2. życzliwego i podmiotowego ich traktowania;
 3. znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 4. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania;
 5. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym w wolontariacie;
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 7. otrzymania pomocy w przypadku trudności;
 8. wpływania na życie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim;
 9. wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;
 10. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego.
§ 53

Uczniowie mają obowiązek:

 1. przestrzegania statutu i regulaminów szkoły;
 2. włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne;
 3. systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych;
 4. posiadania i okazywania nauczycielom dzienniczka ucznia;
 5. kulturalnie i z szacunkiem, w sposób wypływający z wyznawanych wartości chrześcijańskich, zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;
 6. godnego reprezentowania szkoły;
 7. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 8. noszenia na terenie szkoły właściwego stroju określonego przez szkołę, a w czasie uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego – stroju galowego;
 9. usprawiedliwiania nieobecności w terminie 7 dni od dnia powrotu do szkoły.
§ 54

Ustalony w szkole jednolity strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy. W szczególności strój:

 1. pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności;
 2. jednoczy wspólnotę uczniów;
 3. uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych;
 4. strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.
§ 55
 1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:
  1. picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią;
  2. przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności;
  3. noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego;
  4. stosowania jakiejkolwiek formy przemocy;
  5. przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych;
  6. nagrywania głosu i obrazu osób trzecich;
  7. farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci;
  8. opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć.
 2. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyżurującego lub nauczyciela świetlicy.
§ 56

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Polegają one na:

 1. zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP;
 2. zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole;
 3. zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;
 4. udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
 5. okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych;
 6. używanie sprawnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych;
 7. opracowaniu regulaminów pracowni, sal gimnastycznych;
 8. uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im;
 9. realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej:
  1. propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej;
  2. promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków;
  3. uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, korzystania z Internetu;
  4. uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów;
 10. ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym;
 11. wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych;
 12. zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej;
 13. bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań profilaktycznych.
§ 57

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.

 1. Uczeń może być nagrodzony za:
  1. wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;
  2. wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;
  3. rzetelną naukę i pracę społeczną;
  4. dzielność i odwagę;
  5. 100% frekwencję.
 2. Rodzaje nagród:
  1. pochwała wychowawcy wobec klasy;
  2. pochwała dyrektora wobec szkoły;
  3. list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;
  4. nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i zakończenia roku szkolnego;
  5. nagrody rzeczowe.
 3. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych – dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.
 5. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
 6. Uczniowie otrzymują kary za:
  1. naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
  2. notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;
  3. naruszanie nietykalności cielesnej;
  4. brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników oraz osób poza szkołą;
  5. rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary);
  6. udowodnioną kradzież.
 7. Nałożenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.
 8. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
 9. System kar obejmuje:
  1. upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
  2. upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców;
  3. obniżenie oceny zachowania;
  4. nagana dyrektora;
  5. złożenie wniosku do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły – w szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.
 10. Dyrektor szkoły występuje do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po uprzedniej rozmowie z jego rodzicami.
 11. Szczególne przypadki, o których mowa w ust. 9 pkt 5, obejmują:
  1. świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania);
  2. notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych;
  3. niszczenie mienia, kradzieże, popełnianie czynów przestępczych;
  4. ciągłe wagarowanie i niewypełnianie obowiązków szkolnych.
 12. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.
 13. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić wymierzoną karę.
 14. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Małopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.
 15. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.
§ 58

Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia.
§ 59
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  2. udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
  3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;
  5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 3. Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 4. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują Dyrektorowi.
 5. Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców o:
  1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Informacje, o których mowa w ust. 3, nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom poprzez ich podyktowanie lub w formie wydruków wklejonych do zeszytów przedmiotowych. Fakt przyjęcia do wiadomości informacji w zeszytach rodzice potwierdzają podpisem.
 7. Informacje, o których mowa w ust.5, wychowawcy oddziałów przekazują ustnie uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom – podczas zebrania.
§ 60
 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 59 ust. 3 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
  2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
  3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;
  4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach.
§ 61
 1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:
  1. wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,
  2. zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 62
 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, o której mowa w § 62 ust. 1, odbywa się w następujących formach:
  1. wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
  2. wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;
  3. kartkówki – sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
  4. pisemne prace klasowe – sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych;
  5. dyktanda;
  6. ćwiczenia i zadania praktyczne;
  7. ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
  8. ćwiczenia i zadania wykonane w domu;
  9. prace długoterminowe i prace projektowe;
  10. inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
 3. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem jej zakresu i kryteriów oceny.
 4. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagają zapowiadania.
 5. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.
 6. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej dwie pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
 7. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.
 8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 9. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym półroczu winna wynosić nie mniej niż trzy.
 10. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym półroczu winna wynosić nie mniej niż cztery.
 11. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika elektronicznego i podaje uczniom do wiadomości:
  1. w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;
  2. w ciągu 7 dni od daty kartkówki.
 12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
 14. W okresie wprowadzenia czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i uruchomienia kształcenia na odległość ocenianiu podlegają:
  1. odpowiedzi ustne,
  2. prace/ zadania wykonywane podczas lekcji,
  3. zadania domowe krótko- i długoterminowe,
  4. prace projektowe,
  5. aktywność podczas zajęć
 15. Na czas obowiązywania kształcenia na odległość rezygnuje się z przeprowadzania pisemnych: sprawdzianów, testów i kartkówek.
 16. W procesie nauczania mogą być wykorzystywane quizy i testy natychmiastowej odpowiedzi, pełnią jednak one tylko funkcję diagnostyczną i nie podlegają ocenie.
 17. Jeżeli okres ograniczonego funkcjonowania szkoły, a w tym nauczania zdalnego jest dłuższy niż miesiąc umożliwia się przeprowadzanie na ocenę sprawdzianów, testów i kartkówek w formie on-line.
§ 63
 1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.
 2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.
 3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.
 4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.
 5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem.
 6. Liczba nieprzygotowań do zajęć, a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego regulują wymagania edukacyjne przygotowane przez każdego z nauczycieli.
§ 64
 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
  1. bieżące;
  2. klasyfikacyjne:
   1. śródroczne i roczne;
   2. końcowe.
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 3. Nauczyciel ustnie zgodnie z wymaganiami uzasadnia uczniowi lub jego rodzicom ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.
 4. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.
 5. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.
§ 65
 1. Począwszy od klasy IV śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:
  1. stopień celujący – 6;
  2. stopień bardzo dobry – 5;
  3. stopień dobry – 4;
  4. stopień dostateczny – 3;
  5. stopień dopuszczający – 2;
  6. stopień niedostateczny – 1.
 2. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 1 pkt 1–5.
 3. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 1 pkt 6.
 4. Przy ocenach bieżących przewiduje się stosowanie „+” oraz „-”.
§ 66
 1. Przy ustalaniu opisowej oceny zachowania w klasach I – III brane są pod uwagę następujące kryteria oceniające zachowanie ucznia:
  1. przestrzeganie regulaminu szkoły;
  2. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  3. przygotowywanie się do zajęć,
  4. punktualność;
  5. sumienne wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  6. dbałość o wyposażenie szkoły;
  7. angażowanie się w pracę na rzecz klasy i szkoły;
  8. dbałość o higienę osobistą;
  9. dbałość o estetykę w klasie i porządek wokół siebie;
  10. aktywne uczestniczenie w życiu szkoły;
  11. stosowanie sposobów rozwiązywania konfliktów;
  12. zaangażowanie w pomoc innym znajdującym się w potrzebie;
  13. umiejętność współpracy w zespole klasowym;
  14. odnoszenie się do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów oraz innych osób;
  15. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  16. uczciwość, prawdomówność;
  17. reprezentowanie szkoły w stroju galowym podczas uroczystości;
  18. noszenie jednolitego, codziennego szkolnego stroju;
  19. dbałość o honor szkoły i kultywowanie jej tradycji;
  20. dbałość o piękno mowy ojczystej, nieużywanie wulgarnego słownictwa;
  21. przestrzeganie zmiany obuwia w szkole.
 2. W klasach IV – VI ocenianie zachowania obejmuje następujące kategorie:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  3. godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  4. dbałość o honor, tradycję i wizerunek szkoły;
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
  6. okazywanie szacunku osobom dorosłym: nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły;
  7. dbałość o piękno mowy ojczystej.
 3. W każdej kategorii uczeń jest oceniany podczas:
  1. zajęć lekcyjnych;
  2. wyjść, wycieczek;
  3. przerw;
  4. zajęć świetlicowych;
  5. dodatkowych zajęć organizowanych przez szkołę.
 4. Zachowanie ucznia klasy IV – VI podlega ocenie przez wychowawcę klasy w każdym półroczu roku szkolnego. Wychowawca zasięga przy tym opinii nauczycieli i uczniów danej klasy. Uwzględnia też samoocenę ucznia.
 5. Skala oceniania zachowania ucznia:
  1. wzorowe;
  2. bardzo dobre;
  3. dobre;
  4. poprawne;
  5. nieodpowiednie;
  6. naganne.
 6. Kryteria oceny zachowania:
  1. ocenę wzorową otrzymuję uczeń, który:
   1. przykładnie spełnia wszystkie wymagania i obowiązki ucznia i może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów,
   2. nie opuszcza zajęć szkolnych bez uzasadnionych ważnych powodów, a w przypadku nieobecności przynosi terminowo usprawiedliwienie,
   3. jest punktualny, systematyczny, sumienny i pracuje na miarę swoich możliwości,
   4. rozwija własne zdolności i zainteresowania, chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach oraz osiąga w nich sukcesy, jest wzorowym czytelnikiem,
   5. wywiązuje się ze wszystkich zadań powierzonych przez szkołę (nauczycieli) i organizacje uczniowskie, a nawet wysuwa własne propozycje i je realizuje, jest zaangażowany na rzecz klasy i szkoły, środowiska,
   6. umiejętnie godzi pracę społeczną z nauką i troszczy się o mienie szkoły i własne,
   7. potrafi zgodnie współdziałać w zespole, jest uczciwy, koleżeński, taktowny, zdyscyplinowany, posługuje się właściwym słownictwem , dba o kulturę słowa oraz reaguje na zło, nie odmawia pomocy innym, odnosi się z szacunkiem do spotykanych osób,
   8. dba o, dobre imię szkoły, o bezpieczeństwo własne i innych, estetykę wyglądu własnego oraz najbliższego otoczenia;
  2. ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:
   1. bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia: uczęszcza systematycznie punktualnie na zajęcia lekcyjne, wszystkie jego nieobecności są uzasadnione i terminowo usprawiedliwione, w wyjątkowych okolicznościach zdarzają mu się spóźnienia,
   2. rozwija swoje zainteresowania i zdolności, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,
   3. bierze udział w ważnych wydarzeniach szkoły , jest aktywny i twórczy,
   4. godnie reprezentuje szkołę podczas konkursów i olimpiad, dba o honor i tradycje szkoły, z szacunkiem odnosi się do symboli szkolnych i narodowych,
   5. wyróżnia się dbałością o kulturę słowa , nie używa wulgaryzmów, przeciwdziała procesowi degradacji mowy ojczystej,
   6. pamięta o podstawowych zasadach bezpieczeństwa,
   7. dba o estetykę wyglądu, jest asertywny, taktowny, koleżeński i prawdomówny,
   8. zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się nie tylko w szkole, ale również poza nią,
   9. okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, respektuje zasady tolerancji wobec współuczniów, akceptuje odmienność ich poglądów, pomaga słabszym, nie wyśmiewa ułomności fizycznych bądź umysłowych innych;
  3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:
   1. systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nieobecności na zajęciach lekcyjnych ma usprawiedliwione, rzadko spóźnia się na zajęcia lekcyjne, przestrzega zasad bhp; b) dba o podręczniki, przybory, pomoce szkolne i mienie szkoły,
   2. przeważnie wywiązuje się z nałożonych przez nauczyciela zadań; reaguje na upomnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły,
   3. przeważnie współdziała w zespole, jest uczciwy, prawdomówny; dba o kulturę słowa, bezpieczeństwo swoje i innych;
  4. ocenę poprawną może uzyskać uczeń, jeżeli spełni następujące wymagania:
   1. prezentuje poprawny stosunek do obowiązków ucznia, zasadniczo ich nie lekceważy; dość systematycznie uczęszcza na zajęcia, zdarzają mu się jednak nieuzasadnione nieobecności i częste spóźnienia,
   2. sporadycznie uczestniczy w życiu klasy,
   3. zwykle przestrzega kultury słowa, dba o bezpieczeństwo swoje i innych, nie ulega nałogom,
   4. unika scysji ze współuczniami, nie inicjuje ich, dba o swój dobry wizerunek w szkole i poza jej murami,
   5. szanuje tradycję, trud wszystkich pracowników oraz mienie szkoły;
  5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny poprawnej oraz:
   1. opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia lub bez uzasadnionych powodów, ma bardzo dużą ilość spóźnień,
   2. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
   3. nie dba o podręczniki, pomoce naukowe, sprzęt i mienie społeczne, szkolne,
   4. nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się, kultury słowa,
   5. nie dba o zasady bhp, niewłaściwie reaguje na sytuacje stwarzające zagrożenia wobec siebie i innych,
   6. nie zawsze jest uczciwy w codziennym postępowaniu i nie szanuje pracy innych, nie okazuje szacunku nauczycielom, pracownikom szkolnym, ludziom starszym,
   7. nie przestrzega zasady prawdomówności, zdyscyplinowania, kultury bycia,
   8. nie chce zgodnie współpracować z zespołem klasowym i nie zawsze potrafi opanować negatywne emocje,
   9. swoje postępowanie czasem stara się naprawić;
  6. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco narusza zasady postępowania ustalone w szkole, a zastosowane przez szkołę, dom rodzinny i organizacje uczniowskie środki wychowawcze nie przynoszą skutku. Uczeń:
   1. nie wypełnia poleceń nauczycieli, wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
   2. opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, z błahego powodu lub celowo spóźnia się,
   3. celowo przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
   4. nie troszczy się o mienie szkoły, mienie społeczne a nawet własne, psuje je umyślnie,
   5. pali papierosy, pije alkohol, stosuje środki odurzające,
   6. wchodzi w zatarg z kolegami i innymi osobami, dokucza innym, młodszym, w zachowaniu wykazuje brak taktu, czasem bywa ordynarny, arogancki, uczestniczy w bójkach,
   7. nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
   8. celowo łamie zasady bhp.
  7. Wychowawca w połowie listopada i w połowie kwietnia wystawia cząstkowe oceny zachowania (odnotowując datę wystawienia oceny cząstkowej).
  8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
  9. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do właściwej rubryki w dzienniku elektronicznym spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych karach i nagrodach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych.
§ 67
 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
  1. śródrocznej i rocznej;
  2. końcowej.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym przez Dyrektora, na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych.
 4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Na klasyfikację końcową składają się:
  1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie ósmej, oraz
  2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, oraz
  3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.
 6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.
 7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§ 68
 1. W klasach I–III:
  1. oceny bieżące z zajęć edukacyjnych i zachowania są ustalane w formie symboli określonych przez nauczyciela, oznaczających poziom i postępy ucznia w nauce i zachowaniu;
  2. śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
§ 69
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w terminie ustalonym przez Dyrektora w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
 3. W terminie ustalonym przez Dyrektora nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy, z zastrzeżeniem ust. 8, ustalają i wpisują do dziennika elektronicznego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.
 4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas IV-VIII informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika elektronicznego.
 5. Na podstawie wpisów w dzienniku elektronicznym wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi – w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania wykazu.
 6. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 5, w uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.
 7. Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w formach, o których mowa w ust. 6, nauczyciel dokumentuje adnotacją w dzienniku elektronicznym.
 8. Przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III przedstawiane są rodzicom przez wychowawców oddziałów podczas spotkania z wychowawcą. Fakt przyjęcia do wiadomości przewidywanej opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej rodzice potwierdzają podpisem. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca przedstawia im przewidywaną opisową roczną ocenę klasyfikacyjną podczas indywidualnego spotkania lub listownie.
 9. Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III wychowawcy przechowują w swojej dokumentacji.
 10. Za skuteczne przekazanie rodzicom każdego ucznia informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, odpowiadają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia i wychowawca klasy.
§ 70
 1. W ciągu trzech dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice ucznia mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.
 2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:
  1. podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania;
  2. ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że:
   1. uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych;
   2. uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana.
  3. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później, niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.
  4. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca może:
   1. podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania zachowania;
   2. ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że:
    1. przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania;
    2. uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej niż przewidywana.
  5. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis w dzienniczku, który uczeń przedstawia rodzicom do podpisu.
  6. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika elektronicznego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie wyznaczonym
   przez Dyrektora.
  7. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą Dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora.
§ 71
 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.
§ 72
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 7. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 9. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 74 i § 75.
 11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
§ 73
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
 6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.
 7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 74 ust. 10.
 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 9. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 74
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 7. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, określa rozporządzenie.
 8. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 78 ust. 1.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 10. Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.
§ 75
 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
§ 76
 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 62 ust. 2, z zastrzeżeniem § 71 ust. 10.
 2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
 3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 65 ust. 2.
§ 77
 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
§ 78
 1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu poprzez:
  1. wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu odpowiednio do zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, karty pracy lub do dzienniczka w celu przedstawienia rodzicom do wiadomości; fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem;
  2. przekazywanie rodzicom, podczas śródokresowych i półrocznych spotkań z wychowawcami, odpowiednio:
   1. ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;
   2. wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas I-III także opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanych opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych;
  3. kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;
  4. w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w § 75 oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu – na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z Dyrektorem.
 3. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w Szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi Szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 4. Zebrania z rodzicami są obowiązkowe.
§ 79
 1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej kształcić swoje dzieci; nie jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego lub ze względu na status materialny kandydata.
 2. Szkoła posiada wymiar charytatywno-opiekuńczy wobec uczniów potrzebujących szeroko rozumianego wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, umożliwienia dostępu do nauki lub wyrównywania szans edukacyjnych, a także dla uczniów z rodzin wielodzietnych.
 3. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem i programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły w ramach postępowania rekrutacyjnego.
 4. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują kształcenie i wychowanie w duchu nauczania Kościoła katolickiego.
 5. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się w trybie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe i statutu szkoły.
 6. Rodzeństwo dzieci już kształcących się w szkole ma pierwszeństwo w rekrutacji do klasy pierwszej.
§ 80

W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnia się następujące kryteria:

 1. wiek dziecka – pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia w danym roku szkolnym obowiązku szkolnego;
 2. poziom dojrzałości szkolnej ustalony na podstawie informacji sporządzonej przez przedszkole (szkołę), w której dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne;
 3. wynik rozmowy z rodzicami.
§ 81
 1. Dyrektor przyjmuje dzieci do klasy pierwszej na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
  1. złożenie przez rodziców w ustalonym terminie dokumentów podanych w szczegółowych zasadach rekrutacji,
  2. przeprowadzenie rozmów z dziećmi i z rodzicami,
  3. ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania,
  4. ogłoszenie listy przyjętych uczniów.
§ 82
 1. Do szkoły może być przyjęte dziecko realizujące obowiązek szkolny w innej szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej w trybie przeniesienia, zgodnie z przepisami prawa. W takim trybie ucznia przyjmuje Dyrektor.
 2. Do klasy I może być przyjęte dziecko w trakcie roku szkolnego, jeżeli szkoła ma wolne miejsce. Postępowania rekrutacyjnego nie stosuje się.
§ 83

Dziecko nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

§ 84
 1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez Urząd Miasta Krakowa.
 2. Dyrektor szkoły prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi przez osobę prowadzącą i pod jego nadzorem.
 3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania.
 § 85
 1. Statut i jego zmiany uchwala rada pedagogiczna po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez osobę prowadzącą.
 2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.
§ 86

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy Prawo Oświatowe i niegospodarczą statutową działalnością Osoby Prowadzącej i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 87

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: „Szkoła Podstawowa nr 45 im Pauli Montal Sióstr Pijarek 31 – 457 Kraków ul. Meissnera 20 oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Szkoła Podstawowa nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie i godłem państwa.

§ 88

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 89

Szkoła może posiadać własny sztandar, hymn i rotę ślubowania oraz ceremoniał szkolny.

§ 90

Statut Szkoły Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek wchodzi w życie z dniem 22 września 2017 r.

Po zmianach dokonanych

 1. Uchwałą nr 7-2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 27 marca 2020 w sprawie zmian w Statucie Szkoły.
 2. Uchwałą nr 7-2020/2021 Rady Pedagogicznej z dnia 1 grudnia 2020 w sprawie zmian w Statucie Szkoły.
 3. Uchwałą nr 7-2020/2021 Rady Pedagogicznej z dnia 25 listopada 2020 w sprawie zmian w Statucie Szkoły.
Pobierz statut (PDF)Pobierz statut (DOCX)Pobierz statut (DOC)