Chrześcijańskie wychowanie

Nasza koncepcja chrześcijańskiego wychowania wymaga tego, by szkoła była autentyczną wspólnotą wychowawczą, a jej członkowie byli aktywnie zjednoczoną w działaniu grupą, by uzyskać owoc, w postaci integralnego nauczania i wychowania, które sprzyjają kształtowaniu uczniów.

Wspólna wycieczka Uczniów, Rodziców i Nauczycieli
Wspólna wycieczka Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

Działalność edukacyjna wymaga tego, aby wszyscy którzy biorą w niej udział czynili to w sposób skoordynowany, zaplanowany i odpowiedzialny.

Nieustanna wymiana między rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją pomaga osiągnąć dobry poziom wszechstronnego rozwoju.

Pragniemy by nasza szklona wspólnota stawała się wspólnotą chrześcijan, którzy razem działają na polu wychowania we wspólnej misji, którą dzielą utożsamiając się ze stylem pracy zgodnym z charyzmatem pijarskim.

Uczniowie

Punktem centralnym wspólnoty wychowawczej i pracy edukacyjnej jest sam uczeń i jego wszechstronny rozwój. Dlatego wszystko, co proponuje szkoła, ma swój jasno określony cel: ofiarować uczniowi możliwość rozwoju i dojrzewania we wszystkich aspektach jego osobowości w wymiarze indywidualnym, społecznym i duchowym.

Nauczyciele oraz Pracownicy

W szkole nauczyciele są głównymi przewodnikami w wychowaniu i kształceniu uczniów. Przez swoje działanie wspomagają i uzupełniają dzieło wychowania, wykonywane przez rodziców.

Najważniejszą misją nauczyciela określoną przez św. Józefa Kalasancjusza jako „Współpracownika prawdy”, jest towarzyszenie dziecku w poszukiwaniu prawdy ludzkiej naukowej, transcendentalnej i duchowej. Wszystkie osoby pracujące w naszej szkole pełnią misję nauczania i wychowania w duchu pijarskim.

Nasza misja charakteryzuje się otwartością i gotowością na zmiany, szerokością spojrzenia i sumiennym podejściem do nauczanych przedmiotów, wymaga odpowiedniego i profesjonalnego przygotowania oraz nieustannego samokształcenia.

Osoby zajmujące się administracją i obsługą pełnią ważną rolę we współdziałaniu całej społeczności szkoły oraz stanowią integralną część wspólnoty wychowawczej.

Rodzice

Rodzice są pierwszymi i głównymi odpowiedzialnymi za wychowanie dzieci. Środowisko rodzinne pełni najważniejszą rolę w kształtowaniu postaw i wartości jakie dziecko przejmuje w początkowych latach swojego życia.

Harmonijne i integralne wychowanie zakłada współdziałanie i poszanowanie przez rodziców chrześcijańskiego stylu edukacji jaki oferujemy w naszej szkole. Ufamy że przyczyni się to do całościowego rozwoju ucznia.

Rodzice którzy powierzyli swoje dzieci naszej szkole ze względu na jej tożsamość mają szczególną odpowiedzialność. Oczekujemy ich wsparcia i współpracy. Jeśli któraś z rodzin nie podziela całkowicie przyjętych w naszej szkole założeń chrześcijańskiego wychowania winna przynajmniej je szanować.