Zasady rekrutacji dzieci do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), 
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610).
 1. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek nie posiada własnego obwodu szkolnego. Przyjmuje uczniów z obwodów innych szkół według kryteriów ustalonych przez Organ Prowadzący szkołę.
 2. Szkoła jest otwarta dla wszystkich, którzy pragną wychowywać swoje dzieci w duchu katolickim oraz akceptują Statut Szkoły.
 3. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 4. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice złożyli w odpowiednim czasie kwestionariusze kandydata do klasy pierwszej, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 5. Celem przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole.
 6. W ramach postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Szkoły/Wicedyrektor Szkoły przeprowadza rozmowę z dzieckiem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), której termin jest wcześniej ustalany w sekretariacie szkoły.
 7. Podczas rozmowy zwraca się uwagę na gotowość szkolną dziecka, jego zainteresowania i poziom samodzielności oraz gotowość rodziców do podjęcia współpracy ze szkołą.
 8. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z indywidualnym uwzględnieniem dodatkowych kryteriów: dziecko z rodziny wielodzietnej, dziecko z rodziny zaangażowanej w życie szkoły i mające rodzeństwo wśród uczniów naszej szkoły, dziecko wychowywane samotnie przez jednego z rodziców, dziecko z rodziny w trudnej sytuacji (np. choroba przewlekła, bezrobocie, itp.).
 9. Niestawienie się na rozmowę wstępną w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły. W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia terminu rozmowy.
 10. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna.
 11. O pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej rodzice/prawni opiekunowie dziecka zostają poinformowani w ustalonym dniu (patrz: Harmonogram rekrutacji) poprzez ogłoszenie na drzwiach szkoły listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej.
 12. W terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia listy przyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić z odwołaniem od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły, który w terminie do 5 dni roboczych przekazuje swoją decyzję rodzicom. Decyzja ta jest ostateczna.
 13. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, których imiona umieszczono na liście przyjętych, mają obowiązek pobrać z sekretariatu szkoły wykaz wymaganych dokumentów i dostarczyć je do sekretariatu we wskazanym terminie (patrz: Harmonogram rekrutacji). Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie jest traktowane jako rezygnacja, która skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczniów klasy pierwszej.
 14. Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do oddziału klasy pierwszej mogą za wolą rodzica/opiekuna prawnego zostać umieszczone na liście rezerwowej.
 15. Jeśli zaistnieje taka konieczność, spośród kandydatów wpisanych na listę rezerwową przeprowadza się rekrutację uzupełniającą, według kryteriów wskazanych w pkt 8 niniejszych Zasad rekrutacji.
 16. Dla rodziców dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 45 im Pauli Montal Sióstr Pijarek odbędzie się Zebranie informacyjne (patrz: Harmonogram rekrutacji). Podczas zebrania będą omawiane sprawy organizacyjne oraz spotkanie z Wychowawcą klasy. Nieobecność na zebraniu przynajmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów, bez wcześniejszego powiadomienia, oznacza skreślenie z listy uczniów przyjętych.
Harmonogram rekrutacji
 • null

  Składanie kwestionariuszy w sekretariacie

  od 3 do 26 stycznia 2024

 • null

  Spotkania rekrutacyjne

  od 1 lutego 2024 do 8 marca 2024, z wyłączeniem ferii zimowych od 12 lutego do 23 lutego 2024

 • null

  Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły

  11 marca 2024

 • null

  Potwierdzenie przez rodziców deklaracji zapisania dziecka do szkoły i złożenie kompletu dokumentów

  do 12 kwietnia 2024

 • Rekrutacja uzupełniająca

  do 8 maja 2024

 • Zebranie rodziców dzieci przyjętych do klasy I

  4 czerwca 2024 18:00

 • Spotkanie integracyjne dla przyjętych dzieci

  24 sierpnia 2024