Zasady rekrutacji dzieci do klasy I na rok szkolny 2023/2024

1. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek nie posiada własnego obwodu szkolnego, przyjmuje uczniów z obwodów innych szkół według kryteriów ustalonych na podstawie Statutu Szkoły.

2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

3. Szkoła jest otwarta dla wszystkich, którzy pragną wychowywać swe dzieci w duchu katolickim oraz akceptują Statut Szkoły.

4. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice złożyli w odpowiednim czasie pisemny kwestionariusz kandydata do szkoły przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

5. W ramach postępowania rekrutacyjnego odbywa się rozmowa komisji rekrutacyjnej z dzieckiem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), której termin jest wcześniej ustalany w sekretariacie szkoły.

6. Podczas rozmowy zwraca się uwagę na gotowość szkolną dziecka, gotowość rodziców do podjęcia współpracy ze szkołą, zainteresowania dziecka, poziom jego samodzielności.

7. Niezgłoszenie się na rozmowę wstępną w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja i skreślenie z listy kandydatów. W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia terminu spotkania.

8. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna.

9. O pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zostają poinformowani poprzez ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klasy I na drzwiach wejściowych szkoły.

10. W terminie do 7 dni rodzic może wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka. Komisja rekrutacyjna przygotowuje informację w terminie do 5 dni. Po otrzymaniu uzasadnienia w terminie do 7 dni można wnieść odwołanie do Dyrektora Szkoły, który w terminie do 7 dni doręcza swoją decyzję rodzicom.

11. Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do oddziału klasy pierwszej mogą za wolą rodzica/opiekuna prawnego zostać umieszczone na liście rezerwowej.

12. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęciu dziecka do szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z indywidualnym uwzględnieniem następujących kryteriów oraz możliwości lokalowo-personalnych szkoły:

 • rodzeństwo dzieci uczących się już w szkole;
 • dzieci pracowników szkoły;
 • dzieci z rodzin wielodzietnych;
 • dzieci z rodzin, gdzie występuje niepełnosprawność;
 • dzieci wychowywane samotnie przez jednego z rodziców;
 • dzieci z rodzin w trudnej sytuacji (bezrobocie, przewlekła choroba, itp.)
Harmonogram rekrutacji
 • null

  Składanie kwestionariuszy w sekretariacie

  od 2 do 20 stycznia 2023

 • null

  Spotkania rekrutacyjne

  od 23 stycznia 2022 do 24 lutego 2023

 • null

  Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły

  28 lutego 2023

 • null

  Potwierdzenie przez rodziców deklaracji zapisania dziecka do szkoły i złożenie kompletu dokumentów

  do 14 marca 2023 

 • Zebranie rodziców dzieci przyjętych do klasy I

  18 maja 18:00

 • Spotkanie adaptacyjno-integracyjne dla uczniów przyjętych do klasy I

  26 sierpnia 10:00 – 12:00