2023/2024Aktualności

Konkurs Eko-Moda to projekt, który ma na celu przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego. Ubioru promującego ideę recyklingu – jako idei zagospodarowania odpadów do ponownego wykorzystania, lub przetwarzania.

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie ekologicznym pt.: „Eko-Moda”. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, promującego ideę recyklingu i selektywną zbiórkę odpadów.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III oraz uczniów klas IV – VIII. Dopuszczalna jest pomoc rodziców 🙂

Regulamin Konkursu Ekologicznego “Eko – Moda”:

CELE KONKURSU:

• popularyzowanie postawy otwartości i zaangażowania w problemy współczesnego świata,

• propagowanie idei czystego środowiska i odpowiedzialnego, zrównoważonego gospodarowania odpadami połączone z poszerzaniem świadomości ekologicznej,

• promowanie recyklingu jako idei zagospodarowania odpadów do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,

• popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów,

• rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pasji i twórczych poszukiwań u dzieci i rodziców.

ZASADY KONKURSU:

1) Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie:

– uczniowie klas I – III szkoły podstawowej – grupa I,

–  uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej – grupa II.

2) Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania (z pomocą rodziców) strojów ekologicznych lub ich elementów promujących ideę recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów.

3) Każda osoba biorąca udział w konkursie może zaprezentować jeden strój.

4) Prezentacje mogą być wykonane w sposób dowolny. Warunkiem jest zachowanie ekologicznego charakteru stroju, co oznacza, że w przeważającej części powinien być wykonany z surowców wtórnych.

UWAGA: W prezentowanym stroju powinny pojawić się m.in.: gazety, tektura falista, wytłoczki do jajek, rolki papierowe, folia aluminiowa, puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe.

5) Uczestnicy są zobowiązani do przygotowania stroju w warunkach domowych i przesłaniam zdjęć w stroju ekologicznym lub krótkiego nagrania filmowego przedstawiającego uczestnika konkursu prezentującego strój ekologiczny.

6) Zdjęcia i nagrania filmowe należy przesłać na maila do dnia 18.04.2024 r.

W wiadomości należy podać dane uczestnika konkursu (imię i nazwisko dziecka oraz klasa).

7) Przesłane filmy i zdjęcia będą podstawą do przygotowania przez organizatora pokazu mody ekologicznej, który będzie podsumowaniem konkursu „Eko-Moda ”.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

1)  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 kwietnia 2024 r.

2) Komisja konkursowa dokona oceny zaprezentowanych strojów według następujących kryteriów:

– zgodność zaprezentowanych strojów z przedmiotem i celem konkursu,

– pomysłowość i oryginalność koncepcji stroju ekologicznego,

– estetyka wykonania,

– sposób zaprezentowania stroju.

3) W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe (po jednej głównej nagrodzie w każdej z kategorii).

4) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub przyznania nagród równorzędnych.